banner image banner image >

История и цели

Прозорецът 4/14

Д-р Луис Буш, основател на инициативата "Прозорец 10/40" през 90-те години на миналия век, разработи нова инициатива в началото на настоящия век . Тя се нарича "Прозорец 4/14". Предходната инициатива идентифицира географски регион в света, между 10 и 40 градуса географска ширина, където живеят голям брой хора, които не познават Христос. Мисионерски организации продължават да работят много за да достигнат хората в този "прозорец" от възможности.

"Прозорецът 4/14" идентифицира демографска група от хора на възраст между 4 и 14 години - етапът в живота, когато 85 % от новоповярвалите християни вземат решение да следват Христос. Тъй като децата и младежите са достигнали зрялост за духовно израстване, движението "Прозорец 4/14" се стреми да достигне с благовестието хората на тази възраст, използвайки много различни средства и подходи.

Едно от направленията на инициативата "Прозорец 4/14" е "Семейното направление"; нашата основна цел е да помогнем на родителите да предадат вярата на своите деца. "Семейното предизвикателство" описано в този уебсайт е един от начините да насърчим родителите да бъдат духовни водачи в дома си. Този уебсайт не се съсредоточава върху една организация, но се опитва да помогне на родителите да се информират за материалите, предлагани от множество организации, които са на тяхно разположение.

Библията

Трите части на "Семейното предизвикателство" представляват приложение на глава 6 на "Второзаконие". Ето и обяснение на библейските принципи:

Обърнете внимание на приликите между старозаветните вярващи, преди влизането им в Обетованата земя, и нашето съвременно поколение. Те бяха верни на Бога, изграждайки семействата си и стремейки се да служат на Бог. В същото време, те отглеждаха децата си в светска среда, но искаха децата им да следват Господа. Точно в този контекст Бог казва следното:

1: Вие, като родители, ме следвайте. Заповедите, които днес ви давам, нека да бъдат в сърцата ви (Второзаконие 6:6). Първата задача на родителите е да израстват като Христови ученици.

2: Обърнете внимание как се преподават трите части на "Семейното предизвикателство" в следващите стихове.

Изграждане на взаимоотношение • Споделяне на Божието Слово • Практикуване на вярата

"Тия думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти; и на тях да учиш прилежно чадата си, и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. Да ги връзваш за знак на ръката си, и да бъдат като надчелия между очите ти. И да ги написваш на стълбовете на вратите на къщата си и на портите си." (Второзаконие 6:6-9).
"Семейното предизвикателство" е прилагане на Божието Слово на практика. Ценностите се предават чрез взаимоотношения. Това е Божият план.

Семейното предизвикателство

Целта на този уебсайт е да насърчи родителите да предават вярата си на своите деца по два начина, като:

Води статистика от различни региони в света за това, кой приема "Семейното предизвикателство". Тази статистика ще бъде отразена на карта, за да помага на другите да видят, че родители по целия свят се посвещават да предават вярата си на своите деца.

Предоставя място, където родителите и организациите, които разпространяват (образователни) пособия, могат да препоръчват материали, които да помогнат на родителите да предават вярата си на своите деца. Когато едни родителите препоръчват образователни материали, други ще могат да видят какви материали има на разположение. Също така, разпространителите на подобни материали ще могат да представят пособията за предаване на вярата от родители на деца, които препоръчват.

Благодарим за участието Ви в този уебсайт и неговата мисия.